Rekrutacja do trzyletniej Szkoły Branżowej I Stopnia

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf
 

REKRUTACJA

do BRANŻOWEJ  SZKOŁY  I STOPNIA  NR 1  w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach

na rok szkolny 2023/2024 

Informacja Szkolnej Komisji Rekrutacyjno– Kwalifikacyjnej


Rekrutacja  rozpoczyna się 15.05.2023 r.

Niżej wymienione dokumenty kandydaci składają wyłącznie w sekretariacie szkoły przy ulicy Szkolnej 10 w Starachowicach w godzinach od 8.00 do 14.00 :

 1. Podanie + 3 zdjęcia + numer  PESEL.
 2. Kartę zdrowia.
 1. Kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu / kopie ponumerowane i potwierdzone przez dyrektora/  

   

*

 1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły – druk potwierdzający rejestrację w systemie komputerowego wspomagania rekrutacji od 15 maja do 31 czerwca 2023 r.
 2. Złożenie przez kandydatów wniosku przyjęcia do szkoły branżowej od 16 do 31 maja 2023r.
 3. Doręczanie przez kandydatów do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły, kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty poświadczonych przez dyrektora szkoły podstawowej, które ukończył kandydat od 23 czerwca do 12 lipca 2023 r.
 4. Weryfikacja osiągnięć kandydatów do 19 lipca 2023 r.
 5. Ogłoszenie wstępnych list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły 20 lipca 2023 r.
 6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły do 24 lipca 2023 r.
 7. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w Starachowicach przez kandydata, który dostarcza oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty od 21 do 27 lipca 2023 r.
 8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 20 lipca 2023 r
 9. Ogłoszenie ostatecznych list uczniów przyjętych do szkoły oraz informacji o liczbie wolnych miejsc  28 sierpnia 2023 r.
 10. Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej od 31 lipca do 24 sierpnia 2023 r.

 

*

W przypadku stwierdzenia przeciwwskazań lekarskich kandydat może otrzymać propozycję kształcenia się w innym zawodzie.

O ostatecznym przyjęciu ucznia na praktykę do firmy MAN decyduje pracodawca po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie firmy. W przypadku nieprzyjęci na praktykę do firmy MAN szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w innym miejscu.

 

Kształcenie w danym zawodzie zostanie rozpoczęte, jeżeli będzie minimum 16 chętnych kandydatów w klasie dwuzawodowej i 32 w klasie jednozawodowej.  W przypadku mniejszej liczby chętnych o utworzeniu klasy w zawodzie decyduje organ prowadzący szkołę.

Kandydaci, w zawodach, w których nie będzie można rozpocząć kształcenia ze względu na małą liczbę chętnych, otrzymają propozycje kształcenia w innym zawodzie.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych:

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 w Zespole Szkół Zawodowych nr 3

w Starachowicach przy ulicy Szkolnej 10,

można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8.00 do 15.00

 

Regulamin został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną.

*

O ostatecznym przyjęciu ucznia na praktykę do firmy MAN decyduje pracodawca po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej w siedzibie firmy. W przypadku nieprzyjęcia na praktykę do firmy MAN szkoła zapewnia zajęcia praktyczne w innym miejscu.

Uwaga : Jest możliwość pobrania, wypełnienia i wydrukowania kwestionariusza w sekretariacie szkoły : ZSZ nr 3, Starachowice, ul. Szkolna 10.

Pełny tekst Regulaminu Rekrutacji POBIERZ JAKO pdf