Realizowane projekty

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 we współpracy z Akademią przedsiębiorczości w Starachowicach. Oś priorytetowa RPSW 08.00.00. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie RPSW 08.05.01. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia CKZiU.

„Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

„Kształcimy specjalistów – rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic”

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 we współpracy z Akademią przedsiębiorczości w Starachowicach.

„Krok po kroku sięgamy po europejskie kwalifikacje zawodowe”

Wartość projektu – 608 460, 04 zł. Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS + został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

„Staże zawodowe uczniów w europejskich przedsiębiorstwach”

O wartości 478 256,24 zł Praktyki zagraniczne dla uczniów w zawodzie kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie w Niemczech, Hiszpanii i Portugalii.  ( łącznie 64  uczniów + opiekunowie). Projekt zrealizowany w latach 2015-17.

„Staże zawodowe uczniów w zagranicznych przedsiębiorstwach”

Projekt o wartości  113 356,00 euro W ramach projektu planowane są wyjazdy uczniów na zagraniczne praktyki do Niemiec, Hiszpanii   i Portugalii ( łącznie 64  uczniów + opiekunowie). Projekt realizowany  od 01.08.2016  do 31.07.2018