Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Starachowicach w sprawie zmian w kształceniu na odległość obowiązujących od 25.03.2020r.

INFORMACJA DLA UCZNIA , RODZICA i NAUCZYCIELI ZSZ NR 3

W związku ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID- 19 określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Kształcenie na odległość będzie funkcjonować na zasadach :

  1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie realizowany zdalnie z wykorzystaniem wszelkich dostępnych kanałów przekazywania informacji tj. dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, platform edukacyjnych, portali społecznościowych. O wyborze sposobu decyduje nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą klasy. Metoda jest dostosowana do możliwości odbioru informacji przez uczniów i posiadanego przez uczniów sprzętu elektronicznego. O wszelkich trudnościach proszę informować dyrektora szkoły.

  2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.  Praca uczniów podlega monitorowaniu i ocenianiu. Proszę o dostosowanie ilości pracy uczniów z zachowaniem zasad możliwości samodzielnej pracy i bezpieczeństwa korzystania przez uczniów ze sprzętu elektronicznego.

  3. Od 25 marca 2020 obowiązek realizowania podstaw programowych. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z podstawy programowej oraz będą zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji,dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych w tym niepełnosprawności, przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego).

  4. Edukacja zdalna obejmuje wszystkie zajęcia edukacyjne łącznie z nauczaniem indywidualnym i zajęciami rewalidacyjnymi zgodnie z tygodniowym planem lekcji.

  5. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego będą prowadzone w sposób zdalny przede wszystkim w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, a w ograniczonym stopniu również w zakresie zajęć praktycznych. Uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach są zobowiązani do zapoznania się z zasadami zdalnego nauczania w ramach zajęć praktycznych na stronie www.ckp.starachowice.pl

  6. Młodociani pracownicy i uczniowie realizujący zajęcia praktyczne w firmach będą mogli, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizować zajęcia praktyczne do końca bieżącego roku szkolnego albo w następnych latach szkolnych.

  7. W związku z dynamiczną sytuacją o wszelkich dodatkowych zmianach  dyrektor szkoły będzie informował na bieżąco poprzez stronę internetową szkoły i dziennik elektroniczny.

  8. Proszę o pilne zgłaszanie wszelkich trudności związanych z wdrażaniem nauczania na odległość.

Dyrektor ZSZ nr 3

w Starachowicach