Pozalekcyjne zajęcia wspomagające

Szanowni Państwo

Od  nowego roku szkolnego (w terminie wrzesień – grudzień 2021) w naszej szkole będą organizowane zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia wspomagające z danego przedmiotu będą prowadzone w formie zajęć pozalekcyjnych w grupie klasowej lub międzyklasowej (co najmniej 10 uczniów w grupie). Proponowane przedmioty to: język polski, matematyka, język obcy nowożytny.

Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez ucznia pełnoletniego lub przez Rodzica ucznia niepełnoletniego pisemnej deklaracji o uczestnictwie.

Wypełnioną deklarację należy złożyć do wychowawcy w nieprzekraczalnym terminie do 23 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje u wychowawców klas.

DEKLARACJE DO POBRANIA (2 rodzaje)

Z poważaniem
dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 3